Povinně zveřejňované informace

Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Povinně zveřejňované informace

Oficiální název Obecní úřad Činěves
Kraj Středočeský
Okres Nymburk
Starosta Ing. František Moravec
Adresa Činěves, čp. 250, 289 01 Dymokury
Telefon 325 635 113
724 181 708
E-mail ou@cineves.cz
Úřední hodiny

OBECNÍ ÚŘAD:
Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 11.30

Pátek 8:00 - 11.30

STAROSTA NEBO MÍSTOSTAROSTA:
Pondělí 15:00 - 17:00

Středa 15:00 - 17:00

IČO 00239046
DIČ CZ00239046
Číslo účtu ČNB 94-119191/0710
KB Nymburk 6828-191/0100
Číslo účtu stočné KB Nymburk 51-5746540217/0100
ID datové schránky 8g6aw4t
Rozpočet pro rok 2023 příjmy: 22. 617 754,- Kč
výdaje: 38 155 000,- Kč

 

1. Název Obec Činěves
2. Důvod a způsob založení Obec Činěves vznikla dne 1. ledna 1993 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410 /1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
3. Organizační struktura Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:

Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury

ID datové schránky: 8g6aw4t
mob.: 724 181 708
tel: 325 635 113
další kontakt:ou@cineves.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Činěves
Činěves 250
289 01 Dymokury

tel: 325 635 113
4.3. Úřední hodiny
Pondělí:

8:00 - 11:30 a 12- 17

Starosta nebo místostarosta 15 - 17

Úterý: -
Středa: 8:00 - 11:30 a 12 - 17
Starosta nebo místostarosta 15 - 17
Čtvrtek: 8:00 - 11:30
Pátek: 8:00 - 11:30
 
4.4 Telefonní čísla tel: 325 635 113
mob.: 724 181 708
4.5 Čísla faxu  
4.6 Adresa Internetové stránky http://www.cineves,cz
4.7 Adresa e-podatelny  
4.8 Další elektronické adresy  
5. Bankovní spojení ČNB 94-119191/0710
Komerční banka a.s., pobočka Nymburk
číslo účtu : 6828191/0100
číslo účtu : 51-5746540217/0100 (stočné)
6. IČ 00239046
7. DČ CZ00239046
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet 2022 příjmy: 10.865 000,- Kč
výdaje: 13 790 000,- Kč
9. Žádosti o informace  
10. Příjem žádostí a dalších podání  
11. Opravné prostředky  
12. Formuláře Czech POINT:
Žádost o výpis z Obchodního rejstříku
Žádost o výpis z Živnostenského rejstříku
Žádost o výpis z Rejstříku trestů
Žádost o výpis z Katastru nemovitostí
Žádost o výpis z Registru řidičů
Žádost o výpis z Registru kvalifikovaných dodavatelů
Žádost o výpis z Insolventního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy zde
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
14.2 Vydané právní předpisy Obec Činěves vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
platný od 1.1.2022

V souladu s §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s §17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s §10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 ods. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Čl. I. Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) Jednostranná ……………………………..4,- Kč
b) Oboustranná ……………………………. 8,- Kč

2. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 4 Kč

3. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 včetně úpravy k odeslání ……………………………………10,- Kč

4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje – li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1. 1 ks CD ………………………………..50,- Kč
2. 1 ks DVD …………………………… 100,- Kč

3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání a zpracování informací (např. kopírování, tisk, atd.) se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 20 minut. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2022. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

2. Vzniknou – li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledávání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledávání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají.

Čl. V. Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce 6828191/0100.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16. Licenční smlouvy žádné
16.1 Vzory licenčních smluv -----
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Činěves poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.cineves.cz/urad/informace-poskytnute-dle-zakona-c.-106-1999-sb.-vc.-vyrocnich-zprav/vyrocni-zpravy-podle-zakona-106-1999-sb.

18. Informace o zpracování osobních údajů txt - DOCX, 20.34K.

Pověřenec: Bc. Lucie Kubešová Leišová - lucie.kubesova@sms-sluzby.cz, tel +420 774 998 590.

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")