Vítejte na stránkách obce Obec Činěves.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.Název

Obec Činěves

2. Důvod a způsob založení

Obec Činěves jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Činěves
Činěves, čp. 250
Dymokury 289 01 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Činěves
Činěves, čp. 250
Dymokury 289 01 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa  8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30
Pátek    8:00 - 11:30

Starosta nebo místostarosta:

Pondělí 15:00 - 17:00
Středa 15:00 - 17:00

4.4 Telefoní čísla
325 635 113
724 181 708

4.5 Adresa internetové stránky

www.cineves.cz


4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Činěves
Činěves, čp. 250
Dymokury 289 01 

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci  úřad - chci zařídit - poskytování informací.


4.7 Adresa e-podatelny

ou@cineves.cz

4.8  Datová schránka

8g6aw4t

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Bankovní spojení: ČNB 94-119191/0710
                               KB 6828191/0100

Číslo účtu stočné: KB 51-5746540217/0100

6. IČ

00239046

7. DIČ

CZ00239046

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky.

8.2 Rozpočet

Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese

Obecní úřad Činěves
Činěves, čp. 250
Dymokury 289 01 


b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách

Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa  8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30
Pátek    8:00 - 11:30


c) Přes elektronickou podatelnu na email ou@cineves.cz


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad obecní vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník poplatků za poskytování informací je zveřejněn v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

2.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

publikováno: 14. 12. 2023 20:20, OI admin

Novinky z úřadu

  • začíná ve - končí v
  • Obec Činěves
Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Zjištění zájmu přípojky optického kabelu

Obecní úřad oznamuje, že od 15.5.2024 bude v obci probíhat zjišťování zájmu o zavedení přípojky optického kabelu pro inernet. 

Úřad
Obec
  • Josef Hordina

Úřední deska

Nařizení Středočeského kraje - výstraha ČHMÚ - požáry

Úřad
Úřední Deska
  • začíná v - končí v
  • Obec Činěves
Obecní knihovna

Obecní knihovna

Obecní úřad informuje, že knihovna bude ve dnech 13. - 17.5.2024 uzavřena u důvodu dovolené.

Děkujeme za pochopení

Úřad
Volný čas
  • Josef Hordina

Úřad

Úřad