Prohlášení o přístupnosti webu

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Prohlášení o přístupnosti

Obec Činěves se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Struktura informací

Při tvor­bě webových stránek by­ly re­spek­to­vá­ny nor­my a spe­ci­fi­ka­ce, kte­ré za­jiš­ťu­jí jejich kom­pa­ti­bi­li­tu s běž­ně vy­u­ží­va­ný­mi webo­vý­mi pro­hlí­že­či.
To by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. Struk­tu­ra in­for­ma­cí i ovlá­da­cích prv­ků by ne­mě­la ob­sa­hovat pře­káž­ky, kte­ré zne­snadňují pro­hlí­že­ní to­ho­to webu han­di­ca­po­va­ným uži­va­te­lům.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v nesouladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z příčin uvedených níže.

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

U některých fotografií není ve zdrojovém kódu uveden atribut alt.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 1. 9. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Neustále pracujeme na tom, aby veškeré informace byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, dejte nám prosím vědět, abychom ho vyřešili. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním prosím využijte e-mail info@prezentujtese.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")