AKTUALITY

|

POZVÁNÍ NA AKCI BIOTOPU

Obecní úřad oznamuje, že že příští týden od 26.2. do 1.3. nebude v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra od 7:30 do 12 hodin. Zástup zajištěn. Obecní úřad žádá občany, aby v rámci údržby nového chodníku nesypali na chodník žádné posypové materiály, kromě soli. Totéž platí i pro nové vjezdy do domů. Výstavba chodníků bude pokračovat od 15.1.2024. Žádáme proto občany aby neparkovali u krajnice hlavní silnice od odbočky na Městec Králové po odbočku na Velenice. Děkujeme za pochopení. Kontejnery na bioodpad budou vyváženy do konce listopadu. Od 1.12.2023 bude kontejner umístěn pouze u obecního úřadu.

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2020/2021

1. NEPŘIJAT

2. PŘIJAT

3. PŘIJAT

4. PŘIJAT

5. PŘIJAT

6. PŘIJAT

7. PŘIJAT

8. PŘIJAT

9. NEPŘIJAT

10. NEPŘIJAT

11. PŘIJAT

 

 

Opatření po obnovení provozu Mateřské školy Činěves

 

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se znovu otevře v pondělí 18. května 2020. Vzhledem k pandemii COVID-19, je pro nás velmi důležitá bezpečnost a ochrana zdraví Vašich dětí a zaměstnanců MŠ, proto bude důležité dodržovat následující opatření, která byla konzultována s KHS Nymburk, se zřizovatelem a doplněna o doporučení z Manuálu MŠMT.

Předškolní vzdělávání nebude povinné, proto je na zvážení zákonných zástupců, zda své dítě do MŠ pošlou.

 

 

 • Provozní doba MŠ se nemění. Provoz bude tedy zajištěn od 6:30 – 16:00 hodin.
 • Při cestě do školky a ze školky platí pro děti a doprovod obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními – zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky.
 • Před vstupem do MŠ použijí rodiče i děti antibakteriální gel, který bude umístěn přede dveřmi.
 • U dětí bude po příchodu pravidelně měřena teplota, a rodiče budou dotazováni na zdravotní stav dítěte. Do MŠ mohou nastoupit pouze děti zdravé, bez jakýchkoliv respiračních a ostatních příznaků nemoci. Scházení bude možné jen do 8 hodin.
 • Zákonní zástupci vyplní a podepíší čestné prohlášení, které obdrží do svých schránek a přinesou v den příchodu do MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude pohybovat pouze se zakrytými dýchacími cestami, a zdrží se pouze na nezbytně nutnou dobu! (příchod, pomoc s oblékáním, předání, odchod.) V šatně se budou moci pohybovat max. 4 rodiče a to s 2m rozestupy. Před školkou prosíme o minimalizování shromažďování osob.
 • Děti by s sebou měly mít jednu čistou roušku, pro případ náhlého onemocnění. Pokud by dítě vykazovalo možné příznaky, budou ihned kontaktováni zákonní zástupci a bude nutné okamžité vyzvednutí dítěte.
 • Děti a pracovníci nemusí v areálu MŠ nosit roušku ani jinou ochranu dýchacích cest, prostory MŠ budou pravidelně desinfikovány, větrány, vybaveny desinfekčními gely, mýdly a ubrousky.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování veškerých pravidel.

Veronika Korpassová

 

Pokyny k zápisu pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 pokyny k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Lékařské vyjádření:

V současné situaci nemusí zákonný zástupce osobně navštívit praktického lékaře. Pro doložení lékařského vyjádření můžete elektronicky nebo poštou zaslat náležitou stránku a poprosit svého lékaře o vyplnění, potvrzení a zaslání zpět (stačí oskenované).

Pokud by se s lékařem nedalo spojit zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkováno (viz vzor níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu (nakopírujte prosím i začátek OP, kde je uvedeno jméno dítěte a adresa).

Žádost a přihláška do MŠ:

Veškeré dokumenty k zápisu bude možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy - ID datové schránky MŠ Činěves: pf8ctu

2. poštou – adresa: Mateřská škola Činěves, Činěves 184, 289 01, Dymokury

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na ms-cineves@seznam.cz

Pokud zvolíte jednu z uvedených možností výše (bod 1. 2. 3.), k přihlášce prosím doložte kopii rodného listu, kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce.

Pokud nebude přihláška vyplněna lékařem, je nutné doložit kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o řádném očkování dítěte! Všechny dokumenty můžete zasílat od 2.5.2020 do 13.5.2020.

Postupně Vám budu zasílat registrační čísla na Vaše emaily, které mi prosím čitelně vyplňte do přihlášky a potvrdíte mi přečtení emailu s registračním číslem. Pokud Vám registrační číslo nepřijde na Váš email do konce května 2020, ihned mně prosím kontaktujte na ms-cineves@seznam.cz

4. Osobní podání bude možné ve výjimečných případech dne 13. 5. 2020 v čase od 13. do 16. hodin. Bude organizované tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

V tomto případě s sebou k zápisu vezměte: vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce. Pokud nebude přihláška vyplněna lékařem, je nutné doložit kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o řádném očkování dítěte!

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uplynutí zákonné 30 denní lhůty od ukončení sběru žádostí na webu MŠ v sekci AKTUALITY a na úřední desce v budově OÚ Činěves. O přijetí nebo nepřijetí nerozhoduje pořadí, ve kterém budou přihlášky doručeny.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel. číslo 721 038 911 nebo na e-mail ms-cineves@seznam.cz

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Čestné prohlášení k očkování

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), bytem (adresa trvalého pobytu) se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podpis zákonného zástupce

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

Informace k zápisu na školní rok 2020 – 2021

proběhne ve středu 13.5. 2020

 • přihlášky si prosím stáhněte z webových stránek obce Činěves
 • odevzdání vyplněných přihlášek – zápis se uskuteční ve středu 13.5.2020 od 13 – 16 hodin
 • na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis do MŠ probíhat bez přítomnosti dětí
 • s sebou k zápisu: vyplněnou, přihlášku potvrzenou lékařem, rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce

Zákonný zástupce musí předat přihlášku do MŠ osobně, jinak nelze správní řízení zahájit. Při převzetí žádosti přidělí mateřská škola žadateli, tj. dítěti, registrační číslo, a seznámí zákonného zástupce s dalším postupem v přijímacím řízení. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné předložit doklad o oprávnění dítě zastupovat.

Kritéria přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání - DOCX, 17.33K
Potřebné dokumenty ZDE - DOCX, 20.29K

 


Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství a po dohodě se zřizovatelem v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, paragraf 3, odst.2, bude Mateřská škola Činěves z důvodu šíření viru COVID 19 uzavřena s účinností od úterý 17.3.2020 do ODVOLÁNÍ.

Vzhledem k vážnosti situace se snažíme chránit především zdraví vašich dětí, ale také zdraví vaše i zaměstnanců mateřské školy. O dalším průběhu vás budeme informovat prostřednictvím sms a webových stránek.

Rodiče však mají nárok na vystavení potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření MŠ. Toto potvrzení vystavuje ředitelka MŠ Činěves po předchozí domluvě.

Veronika Korpassová, DiS


 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA PROVOZ 2021 – 2022

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury

Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou

Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná

Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, DiS

 

Plánované výnosy 2021 2022

Příspěvek od zřizovatele 220 000 Kč 225 000 Kč

Rozpočet KÚ 1 435 000 Kč 1 450 000 Kč

Ostatní výnosy (úplata, úroky) 37 000 Kč 39 000 Kč

Celkem 1 692 000 Kč 1 714 000 Kč

 

Plánované náklady 2021 2022

Energie 70 000 Kč 75 000 Kč

Náklady na mzdy KÚ 1 435 000 Kč 1 450 000 Kč

Ostatní náklady 187 000 Kč 189 000 Kč

Celkem 1 692 000 Kč 1 714 000 Kč

 

 

 

NÁVRH ROZOČTU NA ROK 2020

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk

 

Plánované výnosy

Příspěvek od zřizovatele 215 000 Kč

Příspěvek KÚ 1 415 000 Kč

Ostatní výnosy (úplata, úroky) 35 000 Kč

Celkem 1 665 000 Kč

 

Plánované náklady

Energie 68 000 Kč

Náklady na opravy a údržbu 23 000 Kč

Spotřeba materiálu z DDHM a DDNM 63 500 Kč

Ostatní služby 95 500 Kč

Mzdové náklady 1 415 000 Kč

Celkem 1 665 000 Kč

 

 

 

 

 


Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2018

Celkem k 31.12.2018 vyčerpáno 1 419 36,00 Kč.

Řádek číslo Účelový
znak
Ukazatel Skutečně čerpáno k 31.12.2018 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2018 Předepsaná výše vratky při fin. vypořádání
1 a b 1 2 3 4 = 1-2-3
2   A.1. Neinvestiční dotace celkem 1 419 362,00 0,00 1 419 362,00 0,00
3   v tom:        
4 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 1 419 362,00 0,00 1 419 362,00 0,00
5   z toho: a) platy 1 009 847,00 0,00 1 009 847,00 0,00
6   b) OON 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00
7   c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 381 115,00 0,00 381 115,00 0,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA PROVOZ 2020-2021
Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury
Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou    
Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná        
Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, Dis.      
               
Plánované výnosy   2020   2021  
Příspěvek od zřizovatele 215 000 Kč 220 000 Kč  
Rozpočet KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     35 000 Kč 37 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
Plánované náklady   2020   2021  
Energie 65 000 Kč 70 000 Kč  
Náklady na mzdy KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní náklady 185 000 Kč 187 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
V Činěvsi 5.11.2018          

 

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk
       
  Návrh rozpočtu na rok 2019
       
Plánované výnosy  
Příspěvek od zřizovatele     210 000 Kč
Příspěvek KÚ 1 400 000 Kč
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     32 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
       
Plánované náklady  
Energie 65 000 Kč
Náklady na opravy a údržbu 20 000 Kč
Spotřeba materiálu a náklady z DDHM a DDNM 62 500 Kč
Ostatní služby 94 500 Kč
Mzdové náklady 1 400 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
V Činěvsi 5.11.2018  

 

 


 

 

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení
")