AKTUALITY

Dovolená obecní úřad 20.-21.2.2019

 

  Návrh rozpočtu na rok 2019
       
Plánované výnosy  
Příspěvek od zřizovatele     210 000 Kč
Příspěvek KÚ 1 400 000 Kč
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     32 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
       
Plánované náklady  
Energie 65 000 Kč
Náklady na opravy a údržbu 20 000 Kč
Spotřeba materiálu                 a náklady z DDHM a DDNM 62 500 Kč
Ostatní služby 94 500 Kč
Mzdové náklady 1 400 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
V Činěvsi 5.11.2018  

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 
NA PROVOZ 2020-2021
Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury
Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou    
Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná        
Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, Dis.      
               
Plánované výnosy   2020   2021  
Příspěvek od zřizovatele 215 000 Kč 220 000 Kč  
Rozpočet KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     35 000 Kč 37 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
Plánované náklady   2020   2021  
Energie 65 000 Kč 70 000 Kč  
Náklady na mzdy KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní náklady 185 000 Kč 187 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
V Činěvsi 5.11.2018          

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Činěve, okres Nymburk

Kontakty na správce: ms-cineves@seznam.cz

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce mateřská škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy MŠ Činěves. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martina.jirikova@sms-sluzby.cz, tel. +420 605 039 967.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v mateřské škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce mateřské školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy mateřské školy (odborně řečeno –naše školka je zpracovává jako správce), máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na webovou adresu ms-cineves@seznam.cz nebo na adresu MŠ Činěves, Činvěves 184, Dymokury 289 01 zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do mateřské školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů.Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem.Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme Školka:

Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší školce, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, plavecké škole, cestovní agentuře apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 


[1] Čl. 38 odst. 5 ON

 


Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2017

Neinvestiční dotace celkem 1 229 861,00
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem 1 198 703,00
z toho: a) platy 1 198 703,00
b) OON 15 500,00
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 322 451,00

Zvýšení platů pedagog. prac. a nepedagog. zaměst. RŠ 22 263,00

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RGŠ 8 895,00

Dotace celkem 1 229 861,00

Předepsaná výše vratky při fin. vypořádání 1 711,00

Skutečně použito k 31.12.2017 1 228 150,00


 

 

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA PROVOZ 2019-2020
Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury
Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou    
Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná        
Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, Dis.      
               
Plánované výnosy   2019   2020  
Příspěvek od zřizovatele 200 000 Kč 205 000 Kč  
Rozpočet KÚ 1 205 000 Kč 1 201 000 Kč  
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     37 000 Kč 35 000 Kč  
Celkem 1 442 000 Kč 1 441 000 Kč  
               
Plánované náklady   2019   2020  
Energie 90 000 Kč 95 000 Kč  
Náklady na mzdy KÚ 1 205 000 Kč 1 201 000 Kč  
Ostatní náklady 147 000 Kč 145 000 Kč  
Celkem 1 442 000 Kč 1 441 000 Kč  

 


  Návrh rozpočtu na rok 2018
       
Plánované výnosy  
Příspěvek od zřizovatele     180 000 Kč
Příspěvek KÚ 1 207 000 Kč
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     40 000 Kč
Zapojení rezervního fondu 10 000 Kč
Celkem 1 437 000 Kč
       
       
Plánované náklady  
Energie 95 000 Kč
Náklady na opravy a údržbu 15 000 Kč
Spotřeba materiálu 42 300 Kč
Ostatní služby 77 700 Kč
Mzdové náklady 1 207 000 Kč
Celkem 1 437 000 Kč

 

 

Výroční zpráva 2016 - 2017 (pdf)


 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2016

Neinvestiční dotace celkem 1 078 009,00
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání celkem 1 054 973,00
z toho: a) platy 768 124,00
b) OON 5 000,00
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 281 849,00

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 23 036,00

Dotace celkem 1 072 799,00

Skutečně použito k 31.12.2016 1 072 799,00

 


 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení