AKTUALITY

Uzavření oú 25.10.2019


Kritéria přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Činěves, okres Nymburk

pro školní rok 2019 – 2020

V souladu s §34, ods. 4, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se stanovují následující kritéria, podle kterých bude postupováno při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu v Činěvsi. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.9. školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne věku pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

2) Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v Činěvsi, které před začátkem školního roku ( tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3) Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v Činěvsi, které před začátkem školního roku ( tj. do 31.8.2019) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

4) Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v Činěvsi, které do 31.12.2019 dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

5) Přijetí dítěte z nespádové obce seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

U dětí mladších 5ti let škola vyžaduje v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČINĚVES,

OKRES NYMBURK

Na školní rok 2019 – 2020

proběhne

ve středu 15.5. 2019

 

  • vyzvednutí přihlášek bude možné od 10.4. mezi 15 – 16 hodinou
  • odevzdání vyplněných přihlášek ve středu 15.5.2019 od 13 – 16 hodin
  • s sebou k zápisu: vyplněnou, přihlášku potvrzenou lékařem, rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce

Zákonný zástupce musí předat přihlášku do MŠ osobně, jinak nelze správní řízení zahájit. Při převzetí žádosti přidělí mateřská škola žadateli, tj. dítěti, registrační číslo, a seznámí zákonného zástupce s dalším postupem v přijímacím řízení.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné předložit doklad o oprávnění dítě zastupovat.

 


Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2018

Celkem k 31.12.2018 vyčerpáno 1 419 36,00 Kč.

Řádek číslo Účelový
znak
Ukazatel Skutečně čerpáno              k 31.12.2018 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito                 k 31.12.2018 Předepsaná výše vratky při fin. vypořádání
1 a b 1 2 3 4 = 1-2-3
2   A.1. Neinvestiční dotace celkem 1 419 362,00 0,00 1 419 362,00 0,00
3   v tom:        
4 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 1 419 362,00 0,00 1 419 362,00 0,00
5   z toho:    a) platy 1 009 847,00 0,00 1 009 847,00 0,00
6                  b) OON 28 400,00 0,00 28 400,00 0,00
7                  c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 381 115,00 0,00 381 115,00 0,00

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 
NA PROVOZ 2020-2021
Mateřská škola Činěves, okres Nymburk; Činěves 184, 28901 Dymokury
Zřizovatel: Obec Činěves, zastoupená Ing. Zuzanou Bittmanovou    
Ředitelka: Mgr.Bc. Kateřina Roudná        
Zástupce ředitele: Veronika Korpassová, Dis.      
               
Plánované výnosy   2020   2021  
Příspěvek od zřizovatele 215 000 Kč 220 000 Kč  
Rozpočet KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     35 000 Kč 37 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
Plánované náklady   2020   2021  
Energie 65 000 Kč 70 000 Kč  
Náklady na mzdy KÚ 1 420 000 Kč 1 435 000 Kč  
Ostatní náklady 185 000 Kč 187 000 Kč  
Celkem 1 670 000 Kč 1 692 000 Kč  
               
V Činěvsi 5.11.2018          

 

Mateřská škola Činěves, okres Nymburk
       
  Návrh rozpočtu na rok 2019
       
Plánované výnosy  
Příspěvek od zřizovatele     210 000 Kč
Příspěvek KÚ 1 400 000 Kč
Ostatní výnosy (úplata, úroky)     32 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
       
Plánované náklady  
Energie 65 000 Kč
Náklady na opravy a údržbu 20 000 Kč
Spotřeba materiálu                 a náklady z DDHM a DDNM 62 500 Kč
Ostatní služby 94 500 Kč
Mzdové náklady 1 400 000 Kč
Celkem 1 642 000 Kč
       
V Činěvsi 5.11.2018  

 

 


 

 

Sledujte náš profil na Facebooku FacebookGObec Činěves Czechpoint Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Poděbrady a okolí
hlášení poruch veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení